Văn hoá quản lý

Trong thực tiễn, chúng ta thấy lối quản lý tuỳ tiện dường như ăn khá sâu vào đội ngũ quản lý của các doanh nghiệp. Khi được khảo sát, đa số cán bộ quản lý đều tỏ ra bức xúc về tình trạng không rõ ràng trong phân công nhiệm vụ, thẩm quyền và các… Continue reading Văn hoá quản lý