Qui trình tư vấn

1. Tiếp cận:

Nhận được yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp, nhà tư vấn sẽ tiếp xúc với lãnh đạo doanh nghiệp và những người liên quan để tìm hiểu các vấn đề, các yêu cầu và mong đợi đối với việc tư vấn. Nhà tư vấn sẽ trao đổi để đạt được sự đồng ý với doanh nghiệp về bối cảnh, hiện trạng kinh doanh và quản của doanh nghiệp, các vấn đề có thể cần phải giải quyết.

Hai bên cũng sẽ thảo luận để đạt được sự hiểu biết và đồng ý sơ bộ về phương pháp, cách thức thực hiện công việc tư vấn và các kết quả sẽ đạt được.

Việc tiếp cận có thể sẽ phải trải qua nhiều cuộc gặp và nhất thiết phải có việc gặp và thảo luận giữa lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp với nhà tư vấn.

Kết thúc giai đoạn này, nhà tư vấn sẽ đề xuất với doanh nghiệp một kế hoạch khảo sát chẩn đoán. Việc đồng ý và ký kết hợp đồng khảo sát chẩn đoán sẽ là cơ sở dẫn tới bước khởi đầu của dự án tư vấn quản lý.

2. Khảo sát chẩn đoán:

Khảo sát chẩn đoán nhằm thu thập thông tin một cách có hệ thống để xác định đúng vấn đề của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp giải quyết.

Trong quá trình khảo sát, tư vấn và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp cùng xem xét, thảo luận, đánh giá các thông tin về hoạt động kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp, xác định các vấn đề, các nguyên nhân của các vấn đề này và những hậu quả mà chúng gây ra cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các vấn đề và các nguyên nhân này, các giải pháp cần thiết sẽ được đề xuất trên cơ sở thỏa đáng: các giải pháp đưa ra phải giải quyết được và giải quyết một cách hệ thống các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Kết thúc giai đoạn khảo sát chẩn đoán là một Báo cáo nêu rõ: hiện trạng, vấn đề, nguyên nhân và các giải pháp cho các vấn đề của doanh nghiệp. Báo cáo khảo sát được thảo luận và đồng ý giữa tư vấn và những người được khảo sát.

3. Triển khai các giải pháp:

Các kế hoạch cụ thể được vạch ra để thực hiện các giải pháp. Các kế hoạch này bao gồm chương trình và lịch trình chi tiết cho từng hoạt động, từng cuộc họp. Kế hoạch cũng xác định cụ thể các kết quả phải đạt được.

Nội dung công việc, các bước tiến hành và các công cụ thực hiện được tư vấn phát triển, triển khai để giúp những người được tư vấn tiếp nhận, hệ thống hóa các bài bản quản lý, tập hợp và phân tích thông tin, vận dụng vào giải quyết các công việc của dự án.

Qua mỗi bước công việc, năng lực của những người được tư vấn dần được tích lũy, các vấn đề được giải quyết từng bước, cho đến khi hoàn thành các kế hoạch của dự án.

Trong từng bước của dự án đều có việc đánh giá, xem xét các kết quả, trước khi tiến hành bước kế tiếp. Kết quả công việc được nghiệm thu cho từng giai đoạn của dự án.

japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls