Tư vấn và huấn luyện về điều hành doanh nghiệp

Phát triển các năng lực và kỹ năng thực hiện, điều hành các hoạt động chức năng kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp:

  • Phân tích công việc chức năng (kinh doanh, sản xuất, nhân sự, tài chính…), nhận diện các mục tiêu và tiêu chí của các công việc.
  • Hiểu biết và vận dụng các phương pháp khoa học, các kinh nghiệm thực hành tốt (Best Pratice) vào thực hiện, điều hành các hoạt động chức năng.
  • Xác lập các chính sách, thủ tục làm việc, thủ tục quản lý.
  • Xác lập hệ thống thông tin quản lý, hệ thống các kế hoạch và mục tiêu công việc, hệ thống đánh giá kết quả công việc.

Dịch vụ này được cung cấp dưới hình thức tư vấn trọn gói bao gồm:

  • Đào tạo nâng cao hiểu biết và nhận thức
  • Kèm cặp và hỗ trợ các bộ phận chức năng và đội ngũ quản lý phân tích công việc, vận dụng các phương pháp khoa học và kinh nghiệm thực hành tốt vào công việc thực tiễn, xác lập các thủ tục quản lý, hệ thống thông tin quản lý và mục tiêu công việc, hệ thống đánh giá kết quả công việc cho từng lãnh vực chức năng của doanh nghiệp.

Các khóa huấn luyện và hỗ trợ triển khai cho từng lãnh vực chức năng, từng mảng công việc có thể được thiết kế theo yêu cầu.

japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls