Tư vấn và huấn luyện về quản trị tổ chức

Phát triển năng lực và kỹ năng quản trị tổ chức bao gồm:

  • Hiểu biết về nguyên tắc của việc tổ chức và qui trình xác lập tổ chức
  • Hiểu biết về các hình thái tổ chức phổ biến của doanh nghiệp
  • Nhận diện và phân tích các công việc kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp
  • Xác lập và quản trị sự thay đổi về tổ chức

Dịch vụ có thể được cung cấp dưới hình thức:

Lớp huấn luyện ngắn ngày (4 ngày/lớp), hoặc

Tư vấn về tổ chức, bao gồm lớp huấn luyện ngắn ngày và các hội thảo nội bộ để phân tích công việc của doanh nghiệp, thảo luận lựa chọn hình thái tổ chức và xác lập tổ chức của doanh nghiệp. Kết quả đầu ra của dịch vụ tư vấn về tổ chức là đội ngũ quản lý có sự hiểu biết rõ ràng và nhất quán hơn về các công việc kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, về phương thức thực hiện công việc, về trách nhiệm và phạm vi trách nhiệm của từng đơn vị, từng vị trí trong tổ chức, công ty có được cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh và điều kiện cụ thể của mình do chính đội ngũ quản lý này thiết lập.

japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls