Vũ Quốc Đại

AvatarVũ Quốc Đại

2/118 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mobile : (84) 938476664

Email : vuquocdai@gmail.com

Website : http://tuvanquanly.com

 

1. Thông tin cá nhân:

Ngày sinh : 26/07/1964

Học vấn : Cử nhân ngữ văn; Cử nhân quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp : Tư vấn quản lý

Tình trạng gia đình : Đã có gia đình

Con : 2

2. Năng lực chuyên môn:

Có kỹ năng và kinh nghiệm phong phú trong cả công việc tư vấn về quản lý và tham gia đội ngũ quản lý cấp cao của nhiều doanh nghiệp lớn. Am hiểu Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và nhiều lãnh vực quản lý của doanh nghiệp, bao gồm:

Quản trị chiến lược: Bao gồm chiến lược cấp công ty (Corporate Strategy), cấp lãnh vực kinh doanh (SBU Strategy) và cấp chức năng (Functional Strategy)

Quản trị tổ chức: Hoạch định cơ cấu tổ chức và các mô tả công việc của doanh nghiệp.

Quản trị công ty: Xây dựng Quy chế quản trị công ty, Quy chế tổ chức và điều hành, Quy chế và Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Quy chế và Quy trình công bố thông tin, Quy chế về người đại diện vốn tại công ty con và công ty liên kết…

Quản trị điều hành: Quy chế tài chính, Quy chế kế toán, Quy chế tuyển dụng, Quy chế tiền lương, Quy chế khen thưởng và kỷ luật, Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách, Chính sách bán hàng, Quản trị hệ thống phân phối…

3. Kinh nghiệm làm việc:

3.1/.Tư vấn quản lý doanh nghiệp

3.1.1). Từ 2005 đến nay: Tư vấn viên độc lập về quản lý doanh nghiệp

7/2014 – 10/2014

AIT Vietnam: Giảng viên tư vấn cho chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính của Tổng công ty tài chính TP. Hồ Chí Minh (HFIC)

9/2012 – 7/2014

Công ty cồ phần khử trùng Việt Nam (MCK: VFG): Tái cấu trúc hệ thống quản lý

Tham gia các công việc:

 • Chẩn đoán hiện trạng quản lý dựa trên hệ tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam.

 • Tái cấu trúc Cơ cấu tổ chức của công ty theo từng lãnh vực kinh doanh

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh cấp công ty và từng lãnh vực kinh doanh

 • Xây dựng hệ thống quản trị công ty: Quy chế quản trị công ty, Quy chế quản lý và điều hành, Quy chế và Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế và Quy trình làm việc của Ban giám đốc, Quy chế người đại diện vốn tại công ty con và công ty liên kết

 • Xây dựng hệ thống điều hành: Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách, Kế hoạch tuyển dụng.

7/2010 – 6/2012

Công ty cổ phần TAVICO, Đồng Nai: Tái cấu trúc hệ thống quản lý

 • Chẩn đoán hiện trạng quản lý dựa trên hệ tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam.

 • Sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

 • Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức

 • Tổ chức lại hệ thống kế toán

 • Xây dựng hệ thống điều hành: Quy chế tổ chức và điều hành, Kế hoạch ngân sách và điều hành Kế hoạch ngân sách.

 • Sắp xếp lại các kênh phân phối và đội ngũ bán hàng

 • Tổ chức lại việc quản lý khách hàng và đội ngũ kinh doanh

 • Xây dựng lại chính sách bán hàng.

10/2007 – 3/2010

Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiền Giang (MCK: THG): Tái cấu trúc hệ thống quản lý

 • Chẩn đoán hiện trạng quản lý dựa trên hệ tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam.

 • Hệ thống quản lý của công ty đã được tái cấu trúc gồm:

   • Chiến lược kinh doanh của tất cả các lãnh vực kinh doanh, chiến lược nhân sự và tài chính. Các chiến lược đã được xem xét và điều chỉnh theo thực tế kinh doanh vào năm thứ 2 của dự án

   • Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng công ty mẹ và con với các lãnh vực kinh doanh là các công ty con.

   • Xây dựng hệ thống điều hành đồng bộ từ: Quy chế tổ chức điều hành, Quy chế và Quy trình làm việc của HĐQT và BGĐ, Quy chế tài chính, Quy chế kế toán, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo, Quy chế tiền lương, Quy chế quản trị quỹ phúc lợi, hệ thống Kế hoạch ngân sách và quản trị theo kế hoạch, cùng các qui trình kinh doanh cốt lõi.

 • Hỗ trợ các hoạt động chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bao gồm:

 • Bản cáo bạch

 • Quy chế và quy trình công bố thông tin

10/2007

Công ty bao bì và mực in Việt Nam (VinapackInk): Khảo sát đánh giá hệ thống bán hàng.

Thiết kế và triển khai cuộc khảo sát theo quan điểm hệ thống: chiến lược – cơ cấu – con người – chính sách hướng tới khách hàng. Cuộc khảo sát tiến hành qua 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là các cuộc phỏng vấn cá nhân các cán bộ quản lý, các nhân viên bán hàng của công ty. Giai đoạn 2 là một hội thảo kéo dài 1 ngày, trong đó những người được khảo sát đã nêu ra những nhận xét của mình về hiện trạng hệ thống bán hàng của công ty, sau đó sắp xếp lại theo sơ đồ nhân quả để kết luận về các vấn đề và đề xuất các giải pháp. Báo cáo cuối cùng được lập dựa trên kết quả phỏng vấn và hội thảo để làm cơ sở cải tiến hệ thống bán hàng.

6/2005 – 10/2007

An Giang Plant Protection Company: dự án nâng cao hiệu quả quản lý

Đây là lần đầu tiên khung giải pháp của chúng tôi được xây dựng và áp dụng.

Việc quản trị chiến lược đã làm cho đội ngũ quản lý của công ty thông suốt và nhất trí được về định hướng và lộ trình phát triển của doanh nghiệp, giúp họ xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược và gia tăng được kết quả kinh doanh.

Việc quản trị tổ chức đã tập trung vào xác lập mô hình tổ chức với các đơn vị kinh doanh chiến lược, các quá trình kinh doanh được điều hành nhất quán và thông suốt hơn. Đây là lần đầu tiên công ty có một cơ cấu rõ ràng từ cấp cao nhất đến từng nhân viên.

Tái cơ cấu việc điều hành đã giúp phân định rõ ràng các vai trò quản lý, giữa HĐQT và BGĐ, thay đổi phương thức làm việc của HĐQT và BGĐ cho hiệu quả hơn. Những thay đổi này có tác động mạnh mẽ đến thái độ và lề lối quản lý trong toàn tổ chức. Các thủ tục quản lý được triển khai theo định dạng ISO vừa khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống thủ tục cũ, vừa tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện do công ty đã có kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý theo ISO trước đó.

5/2005

Vita Gifts: Khảo sát hệ thống quản lý

Chẩn đoán hiện trạng quản lý dựa trên hệ tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam. Báo cáo khảo sát được trình bày và đối thoại với đội ngũ quản lý của công ty, nhằm đạt đến sự thông hiểu và thống nhất về các vấn đề của công ty, các giải pháp cần thực hiện.

1/2005

TDS Ceramic: Khảo sát hệ thống quản lý

Chẩn đoán hiện trạng quản lý dựa trên hệ tiêu chí của giải thưởng chất lượng Việt Nam. Báo cáo khảo sát được trình bày và đối thoại với đội ngũ quản lý của công ty, nhằm đạt đến sự thông hiểu và thống nhất về các vấn đề của công ty, các giải pháp cần thực hiện.

3.1.2). Từ 7/1997 – 7/2001: Giám đốc điều hành công ty tư vấn quản lý BMS, phụ trách các dự án

7 – 9/1997

Mai Linh taxi: Quản lý

Trong 3 tháng, chúng tôi giúp chủ doanh nghiệp làm rõ những điểm còn trùng lắp trong chức trách, nhiệm vụ của các phòng ban, cải tiến phương thức quản lý của cá nhân chủ doanh nghiệp và đội ngũ thuộc quyền theo chu trình quản lý PDCA; giúp ông ta kiểm soát và làm việc hiệu quả hơn bằng việc quản trị theo mục tiêu: thiết lập một số tiêu chí quản trị và thực thi nghiêm ngặt việc giao quyền trong điều hành. Những biện pháp này giúp giảm thiểu những sự vụ hàng ngày mà ông phải can dự vào.

8 – 10/1997

Giấy Vĩnh Tiến: Xây dựng cơ cấu tổ chức

Đưa ra một mô hình tổ chức cho doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng. Vì công ty vốn được định hướng vào sản xuất và đang mở rộng thị trường, một số chức năng mới được thêm vào như bán hàng và marketing. Để công ty trở thành một doanh nghiệp theo định hướng thị trường, một số quá trình quản trị mới cũng được đưa ra để giúp đội ngũ quản lý của công ty có thể hợp tác với nhau tốt hơn và nắm chắc tình hình thị trường hơn (dự báo bán hàng, hoạch định bán hàng và sản xuất, quản trị thông tin bán hàng…).

1 – 3/1998

Công ty vàng bạc và đá quí Phú Nhuận (PNJ): Xây dựng cơ cấu tổ chức

PNJ lúc đó là một doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu tổ chức không phù hợp với hoạt động thực tế và khó điều hành. Cấu trúc tổ chức theo mô hình chức năng và các đơn vị kinh doanh chiến lược được thành lập. Một số lãnh vực kinh doanh kém hiệu quả được cắt giảm. Hệ thống quản trị theo mục tiêu được thay đổi từ cơ chế khoán cho từng đơn vị kinh doanh, sang quản trị theo mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch ngân sách dựa trên định mức chi phí. Những thay đổi này đã diễn ra từ nhận thức và thái độ của lãnh đạo cao nhất và đã thúc đẩy sự thay đổi trong toàn bộ tổ chức.

4 – 8/1998

Dệt Thái Tuấn: Xây dựng thương hiệu

Chủ doanh nghiệp muốn xây dựng một thương hiệu vải cao cấp cho sản phẩm của mình. Chúng tôi đã đề xuất liên kết giữa sản phẩm vải với sản phẩm thời trang. BMS đã giúp chủ doanh nghiệp tiếp cận với một nhà thiết kế hàng đầu để đưa ra các mẫu thời trang cao cấp trên nền vải của công ty và tung các mẫu này ra trên các tạp chí thời trang hàng đầu của Việt Nam. Chúng tôi cũng thực hiện một cuộc trình làng hoành tráng tại một hội chợ lớn với các sản phẩm thời trang thực thụ và các poster lớn. Tất cả đã tạo ra một khám phá mới trong sinh hoạt thời trang của Việt Nam và đã định hình cho cá tính của nhãn hiệu vải Thái Tuấn trong nhiều năm sau. Nhân tố quyết định cho những thành công đó là ở đội ngũ nhân viên marketing của công ty được chúng tôi đào tạo.

7 – 10/1998

Công ty chế biến thực phẩm Kinh Đô: Xây dựng cơ cấu tổ chức

Kinh Đô đã tốn gần 1 năm để xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, nhưng đang bị khựng lại. Giám đốc công ty PNJ đã khuyên họ rằng nên tổ chức lại việc quản lý, trước khi tiếp tục xúc tiến việc áp dụng ISO.

BMS đã giúp Kinh Đô thiết lập một cơ cấu tổ chức dạng chức năng, lập các mô tả công việc và tiến hành một khóa huấn luyện cơ bản về quản lý cho đội ngũ quản lý của công ty, từ người cao nhất.

3 tháng sau, Kinh Đô tiếp tục áp dụng và lấy thành công chứng chỉ ISO.

9 – 11/1998

Trung tâm kinh doanh nội địa, công ty Biti’s: Xây dựng phòng marketing

Biti’s là một tên tuổi lớn trên thị trường Việt Nam và đang tăng trưởng nhanh chóng. Công ty đã chi rất nhiều tiền cho marketing mà không có một nhân sự chuyên nghiệp nào. BMS giành được một hợp đồng để xây dựng phòng marketing cho Trung tâm kinh doanh nội địa của công ty. Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo trung tâm để xác lập các mục tiêu, trách nhiệm và phạm vi công việc cho phòng marketing, thiết kế cơ cấu tổ chức và mô tả công việc, tham gia vào tuyển dụng, huấn luyện nhân viên marketing và giúp họ lập kế hoạch cho những hoạt động marketing đầu tiên của họ.

3.2/.Kinh nghiệm quản lý

10 – 12/2004

Giám đốc marketing Công ty tiếp thị Bến Thành

Làm việc với các nhà tư vấn để hoạch định chiến lược marketing cho chuỗi siêu thị điện máy cao cấp Carings (ở Hà Nội và Cần Thơ).

Tuyển dụng và huấn luyện nhân viên marketing.

Làm việc với các đại lý để triển khai các công việc quảng cáo và truyền thông.

Điều hành các chiến dịch marketing để thu hút khách hàng đến với các siêu thị.

3/2003 – 10/2004

Giám đốc quan hệ khách hàng, Ngân hàng Đông Á

Marketing thương hiệu và dịch vụ của ngân hàng đến các khách hàng mục tiêu.

 • Hoạch định và điều hành việc thực hiện chiến lược marketing Thẻ Ngân hàng

 • Hoạch định và điều hành thực hiện các kế hoạch marketing ngân hàng bán lẻ.

 • Nghiên cứu thị trường và tham gia phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ.

 • Điều hành các hoạt động truyền thông của ngân hàng: bản tin và các ấn phẩm của ngân hàng, quan hệ báo chí

 • Điều hành các hoạt động Marketing khác: hội chợ, triển lãm (ngân hàng đầu tiên đưa ATM vào demo tại hội chợ), bán hàng trực tiếps

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên marketing

 • Điều hành các hoạt động Bancassurance

7/2001 – 3/2003

Phó tổng giám đốc công ty CP giấy Vĩnh Tiến

Phụ trách sản xuất.

 • Xây dựng nhà máy sản xuất giấy công suất 20.000 Tấn/năm: tiếp nhận thiết bị nhập khẩu, xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm và sản xuất thành công giấy in, giấy viết trong điều kiện không có kinh nghiệm về công nghiệp giấy và cũng không có nhân sự có chuyên môn hay kinh nghiệm trong lãnh vực này. Công việc được kết thúc thành công trong 18 tháng, nhanh hơn và chất lượng hơn mức trung bình của các công ty có bề dày thành tích trong ngành.

 • Với việc tổ chức lại khâu hoạch định và điều hành sản xuất, chúng tôi cùng các cộng sự đã nâng sản lượng của nhà máy sản xuất tập vở lên gấp đôi mà không phải đầu tư thêm thiết bị

6/1996 – 6/1997

Phân viện phó Phân viện thiết kế thời trang Việt Nam – FADIN (thuộc Vinatex) tại TP. Hồ Chí Minh

Đóng góp vào sự hình thành và ra đời của Phân viện. Tham gia tổ chức các cuộc trình diễn thời trang, chuẩn bị cho sự ra đời của chương trình Thời trang và Cuộc sống trên VTV3

3.3/.Kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo

 • Chứng chỉ giảng viên của Công ty đào tạo ngân hàng (BTC)

 • Chứng chỉ thiết kế khóa học do Business Edge (thuộc MPDF) cấp

8/2005 – nay

Giảng viên tư vấn hướng dẫn bài tập thực tế cho các học viên của chương trình chứng chỉ quản lý quốc tế (International Management Qualification – IMQ) của Business Edge.

Giảng viên cộng tác của Công ty đào tạo ngân hàng

1998 – 2001

Giảng viên cộng tác của Trung tâm đào tạo tại chức, Trường cán bộ TP. Hồ Chí Minh. Tham gia thiết kế và giảng dạy các lớp:

 • Nghiên cứu thị trường

 • Quản trị bán hàng

4. Hoạt động xã hội:

 1. Nguyên là Ủy viên Ủy ban hội, Chánh văn phòng Hội các nhà doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh

 2. Thành viên Câu lạc bộ tư vấn chuyên nghiệp.

 3. Thành viên nhóm chuyên gia thị trường của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam chất lượng cao.

 

japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls