Tư vấn và huấn luyện về quản trị chiến lược

Phát triển năng lực và kỹ năng quản trị chiến lược bao gồm:

  • Hiểu biết cụ thể và rõ ràng về khái niệm và nội dung của chiến lược công ty, nhận thức được mối liên hệ giữa chiến lược với việc điều hành kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn
  • Hiểu biết về những nhân tố tác động tới công việc kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn, vận dụng các công cụ phổ biến để phân tích các yếu tố này, áp dụng kết quả phân tích vào hoạch định chiến lược và các biện pháp kinh doanh của doanh nghiệp

Dịch vụ có thể được cung cấp dưới hình thức:

  • Lớp huấn luyện ngắn ngày (4 ngày/lớp), hoặc
  • Tư vấn chiến lược, bao gồm lớp huấn luyện ngắn ngày và các hội thảo nội bộ để phân tích thông tin và hoạch định chiến lược với sự hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia tư vấn. Kết quả đầu ra của dịch vụ tư vấn chiến lược là năng lực và kỹ năng quản trị chiến lược của đội ngũ quản lý được cải thiện và chiến lược kinh doanh của công ty do chính đội ngũ quản lý này thực hiện.