Dịch vụ

Dịch vụ cốt lõi của chúng tôi là tái cấu trúc hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm cốt yếu trong dịch vụ của chúng tôi là việc tái cấu trúc lại cách thức quản lý của doanh nhân và các nhà quản lý Việt Nam từ quản lý theo lối tùy tiện, tập trung vào sự vụ và các mục tiêu ngắn hạn, sang quản lý một cách có hệ thống, bài bản, nhằm khắc phục những yếu kém và khó khăn triền miên trong kinh doanh và quản lý, tạo ra sự phát triển ổn định và bền vững trong kết quả kinh doanh, cũng như trong các nguồn lực (nhân sự, tài chính, thị trường) của các doanh nghiệp.

Tư vấn là một công việc của chất xám và nó phải tạo ra chất xám. Cái mà chúng tôi làm không phải là xây dựng hệ thống quản lý cho các doanh nghiệp. Cái chúng tôi làm là xây dựng năng lực quản lý theo hệ thống cho doanh nhân và đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp.

Kết quả của dịch vụ này là năng lực quản lý của doanh nhân và đội ngũ quản lý được phát triển theo bài bản khoa học và phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, một hệ thống quản lý mới của doanh nghiệp sẽ được hình thành bởi chính những nhà quản lý của mình. Một kết quả bao gồm cả phần mềm (chất xám) và phần cứng (cơ cấu, thủ tục, chính sách và hoạt động kinh doanh – quản lý).

Khung giải pháp tái cấu trúc quản lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tái cấu trúc về quản trị chiến lược: hiểu biết về chiến lược, hiểu biết về các yêu cầu kinh doanh và quản lý, vận dụng vào xác lập và triển khai chiến lược kinh doanh
  • Tái cấu trúc về quản trị tổ chức: hiểu biết về chiến lược, về tổ chức, hiểu biết về các công việc kinh doanh và quản lý, vận dụng vào xác lập cơ cấu tổ chức, chức danh và mô tả công việc
  • Tái cấu trúc công việc kinh doanh và quản lý: hiểu biết cách thức thực hiện công việc kinh doanh và quản lý theo hệ thống, vận dụng vào xác lập và triển khai các thủ tục, chính sách vào công việc kinh doanh và quản lý hằng ngày của doanh nghiệp.

Quá trình tư vấn của chúng tôi được thực hiện theo phương pháp coaching (huấn luyện, kèm cặp). Bước đầu tiên là xác lập hệ thống tri thức và tầm nhìn theo hệ thống khoa học về quản trị chiến lược, quản trị tổ chức, điều hành trong đội ngũ doanh nhân và quản lý của doanh nghiệp. Bước tiếp theo là giúp đội ngũ này vận dụng tri thức và tầm nhìn đó vào việc phân tích, giải quyết vấn đề, xây dựng và triển khai chiến lược, tổ chức và công việc của doanh nghiệp. Thông qua đó, làm thay đổi nhận thức, thái độ, cách thức làm việc và kết quả kinh doanh – quản lý của doanh nghiệp.

Bên cạnh tư vấn tái cấu trúc, trên cơ sở cùng cách tiếp cận, cùng phương pháp tư vấn, các dịch vụ của chúng tôi có thể được triển khai riêng cho từng lãnh vực kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp như:

Và tư vấn về các hoạt động chức năng như:

  • Quản trị thương hiệu
  • Quản trị bán hàng
  • Quản trị sản xuất
  • Quản trị nhân sự

Xin vui lòng xem thêm Qui trình tư vấn


japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls