NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ

 1. Thỏa mãn khách hàng:
  1. Hiểu rõ các yêu cầu và mong đợi của khách hàng

  2. Cung cấp các dịch vụ và giải pháp đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của khách hàng, phù hợp với khả năng và điều kiện của khách hàng

  3. Mang lại các giá trị và lợi ích thỏa đáng cho khách hàng

 2. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng:
  1. Bảo đảm an toàn và bảo mật mọi thông tin và tài liệu do khách hàng cung cấp

  2. Không cung cấp dịch vụ và giải pháp nếu dịch vụ và giải pháp đó không đảm bảo đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng

  3. Về phương diện tính phí phải dựa trên mặt bằng chung của thị trường và đảm bảo tương xứng với lợi ích mang lại cho khách hàng

 3. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ:
  1. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi tài liệu và thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng và của các bên thứ ba khác

  2. Không sử dụng các tài liệu và thông tin này trong công việc tư vấn khi không được phép của chủ sở hữu

 4. Tôn trọng cộng đồng tư vấn

  1. Tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp
  2. Tôn trọng đồng nghiệp

  3. Luôn cư xử đúng mực, trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung của ngành, của khách hàng

  4. Luôn học hỏi để nâng cao năng lực: học từ đồng nghiệp, từ khách hàng và tự học


japanese sex dentista peruano se hace un pajazo. big tits shemale takes cock in throat. telegu girls