Giá trị cốt lõi là cái chi chi?

Cũng giống như năng lực cốt lõi, khái niệm giá trị cốt lõi cũng là cái đang được hiểu lầm nhiều nhất. Đa số mọi người khi nghĩ tới giá trị cốt lõi thường nghĩ tới “giá trị” về mặt đạo đức, phẩm chất, năng lực của doanh nghiệp, là cái mà người ta có thể tự hào, là một niềm kiêu hãnh… Thôi thì tất cả cũng chỉ là khái niệm. Hiểu sao làm vậy, làm được là tốt rồi, miễn tốt cho mình, tốt cho người, tốt cho xã hội thì OK.

Tuy vậy, ở đây người viết cũng muốn giải thích một chút về từ nguyên của khái niệm giá trị cốt lõi, đặng sau này khi bàn về chiến lược, về giá trị cốt lõi, chúng ta có thể có cái gì đó chung để tham khảo, hoặc cũng để cho những ai muốn tư duy về chiến lược một cách có hệ thống có được cơ sở để xây dựng giá trị cốt lõi, xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp của mình một cái bài bản.

Giá trị cốt lõi trong chiến lược được định nghĩa là những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra và chia sẻ với các bên liên quan: cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp, kênh phân phối/khách hàng và xã hội. Nếu như tầm nhìn và sứ mạng vạch ra hình ảnh của doanh nghiệp trong tương lai và con đường phải đi để tới được tương lai đó, thì giá trị cốt lõi nhấn mạnh đến việc ai sẽ được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của doanh nghiệp, và cái được thụ hưởng sẽ là cái gì. Dễ nhận thấy, các bên liên quan được đề cập ở trên đều trực tiếp hay gián tiếp tác động tới, góp phần vào sự vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, nếu nói tầm nhìn và sự mạng là bài hịch động viên, thì giá trị cốt lõi chính là lời hứa hẹn và là nguồn động lực thiết thực cho bài hịch đó.

Với mỗi bên liên quan, vai trò, nhu cầu có khác nhau, thậm chí có lúc, có chỗ xung đột với nhau, việc mang lại giá trị/lợi ích thiết thực và hài hòa cho tất cả là một thử thách không nhỏ cho việc hoạch định và điều hành thực thi chiến lược của mỗi doanh nghiệp.

Tagged with: ,