Một điều tâm đắc

Đọc bài phỏng vấn Michael Porter của Nguyễn Vạn Phú thấy tâm đắc quá. Đắt nhất là câu “Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu các quy luật cơ bản của chiến lược thay vì trở thành nạn nhân của các trào lưu thời thượng trong quản trị. Những nhà quản trị nào hiểu được những nguyên tắc này sẽ có cơ hội to lớn để phát triển các chiến lược độc đáo phù hợp với bối cảnh Việt Nam.” Tôn chỉ mà tôi theo đuổi khi tư vấn tái cấu trúc được chia xẻ rồi.

Tagged with: ,